Skip to content Skip to footer

REGULAMIN GIER

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora w zakresie organizowanych Gier, a także warunki uczestnictwa. Regulamin nie reguluje zasad samej Gry, które każdorazowo są przedstawione w ramach danej Gry.
 2. Regulamin może zostać przez Organizatora zmieniony w każdym czasie, o czym zostaną poinformowani Uczestnicy. Zmiana Regulaminu znajduje zastosowanie do gier przeprowadzonych po dokonanej zmianie. Zmiana Regulaminu nie może ujmować praw nabytych przez Uczestników.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie poniższe pojęcia, mają następujące znaczenie:
 4. Gra – określona w czasie i godzinie rozgrywka o charakterze rozrywkowym organizowana przez Organizatora za pośrednictwem Witryny;
 5. Kod gry – kod, który otrzymują gracze na początku rozgrywki, po jego wpisaniu możliwe jest opłacenie wpisowego;
 6. Organizator – Tomasz Pająkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Next Enter Sp. z o.o. w Bydgoszczy (85-171) przy ul. Wojska Polskiego 8/34, posiadający NIP: 9532783102, REGON: 388597230,  e-mail: kontakt@quizyonline.pl;
 7. Prowadzący – osoba, która prowadzi grę, będący przedstawicielem Organizatora;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin;
 9. Stream – transmisja na żywo organizowana na portalu Facebook, YouTube, Twitch lub innym, na którym umożliwiony jest kontakt Uczestników z Prowadzącym;
 10. Uczestnik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki udziału w Grze i zgłosiła w niej swój udział;
 11. Usługa – zapewnienie dostępu do Gry w oparciu o autorskie scenariusze Organizatora;
 12. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła konto na Witrynie; z chwilą wzięcia udziału w Grze Użytkownik staje się także Uczestnikiem;
 13. Witryna – strona www.quizyonline.pl, która umożliwia uzyskanie dostępu do danej Gry poprzez opłacenie wpisowego.

§ 2 Uczestnictwo

 1. Każda osoba, która zarejestruje konto w Witrynie staje się Użytkownikiem i jednocześnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zrozumienie jego treści. Ponadto każda osoba, która zgłosi swój udział w Grze staje się Uczestnikiem i jednocześnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zrozumienie jego treści. Każdy Użytkownik oraz Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik oraz Użytkownik przez akceptację Regulaminu oświadcza, że:

a) nie używa pieniędzy pochodzących z działań przestępczych lub innych nielegalnych działań;

b) nie prowadzi działań przestępczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem i nie zamierza używać swojego konta w związku z takimi działaniami oraz że nie będzie używać ani zezwalać innym osobom na korzystanie z Witryny i swojego konta w jakimkolwiek działania przestępczym lub w inny sposób niezgodny z prawem;

c) niezwłocznie powiadomi Organizatora, jeśli poufność konta została w jakikolwiek sposób naruszona;

d) jest świadomy, że jako Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach dostępu do Usług i korzystania z nich w Witrynie lub urządzeniach w ramach konta, niezależnie od tego, czy taki dostęp lub użytkowanie był autoryzowany przez Użytkownika;

e) nie będzie korzystał z Usług lub Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby kolidować z dostępnością Usług lub Witryny dla innych użytkowników, ani nie przeprowadzi żadnych działań mogących pogorszyć wydajność operacyjną Usług lub Witryny;

f) nie zabiega ani w żaden sposób nie stara się uzyskać żadnych informacji dotyczących innych Uczestników;

g) nie prześle ani nie rozpowszechni żadnego programu, pliku lub danych, które zawierają szkodliwe oprogramowanie (w szczególności wirusy), są uszkodzone lub mogą wpływać na działanie Usługi lub Witryny;

h)dostęp Uczestnika do Usług i Witryny lub korzystanie z nich nie jest niezgodne z prawem lub zabronione przez prawo Państwa, z którego następuje dostęp do Gry przez Uczestnika;

i) nie będzie korzystał z urządzeń, oprogramowania lub innych metod (lub czegokolwiek w powyższym zakresie) w celu zakłócania lub próby zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Usługi;

j) nie publikuje ani nie przekazuje na Witrynie innym użytkownikom żadnych materiałów niezgodnych z prawem, napastliwych, obraźliwych, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, podżegających, rasistowskich lub etnicznych, pornograficznych lub bluźnierczych ani żadnych materiałów, które mogą zachęcać do zachowania, które byłoby uznane za przestępstwo, pociągnęło za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszało jakiekolwiek prawo;

k) nie jest pracownikiem Organizatora;

l) wszystkie dane, które przekazał w procesie rejestracji są prawdziwe;

m) nie posiadał wcześniej konta, które został zawieszone lub usunięte przez Organizatora.

3. Organizator lub Prowadzący ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Gry, a także do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku:

a) gdy którekolwiek z oświadczeń Uczestnika lub Użytkownika wskazanych w ust. 2 powyżej okaże się nieprawdziwe;

b) gdy Uczestnik lub Użytkownik nie przestrzega zasad Gry lub Regulaminu;

c) gdy Uczestnik lub Użytkownik postępuje w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub postępuje w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

4. Użytkownik akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostawę i konserwację całego sprzętu komputerowego i sieci telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do Internetu, z których musi korzystać, aby uzyskać dostęp do Witryny. Organizator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek straty spowodowane przez Internet lub dostawcę usług telekomunikacyjnych, który został zaangażowany w celu uzyskania dostępu do Usług lub Witryny.

5. Uczestnik akceptuje fakt, że jeśli jego przeglądarka utraci połączenie z serwerami używanymi w celu zapewnienia dostępu do Usługi w dowolnym momencie Gry, zostanie wykluczony z gry. Może to obejmować między innymi utratę połączenia internetowego, zmianę strony w przeglądarce lub zamknięcie okna lub karty przeglądarki.

6. Użytkownik może utworzyć wyłącznie jedno konto w Witrynie.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania i transakcje, które mają miejsce za pośrednictwem jego konta lub na jego koncie, niezależnie od tego, czy korzystanie z konta Użytkownika zostało autoryzowane, czy też nie.

8. W celu wzięcia udziału w Grze Quiz, należy:

a) przed wyznaczoną godziną gry wybrać interesującą rozgrywkę spośród dostępnych na stronie quizyonline.pl i dodać ją do koszyka;

b) opłacić wpisowe poprzez system płatności (jeśli gra jest odpłatna);

c) podać prawidłowe dane osobowe;

d) odebrać wiadomość MAIL, w której podany zostanie kod do gry oraz link do transmisji z Prowadzącym;

e) otworzyć grę co najmniej 3 minuty przed godziną rozpoczęcia Gry, gdyż gra będzie rozpoczynać się punktualnie o wyznaczonej godzinie;

f) oczekiwać na rozpoczęcie Gry przez Prowadzącego.

§ 3 Płatności i nagrody

 1. Usługę uznaje się za wykonaną w całości z chwilą zapewnienia Uczestnikowi dostępu do Gry. Po dokonaniu zapłaty za udział w Grze (wpisowe) opłata ta nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestnik oświadcza, że z chwilą dokonania zapłaty żąda natychmiastowego wykonania Usługi i jest świadomy, że będzie to skutkowało koniecznością zapłaty wynagrodzenia Organizatora za Usługę wykonaną do chwili odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 3.
 3. Uczestnik może odstąpić od umowy na wykonanie Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  (uzyskanie dostępu do gry to wykonanie usługi  w 10%, uruchomienie gry to wykonanie usługi w 50%, a ukończenie gry to wykonanie 100% usługi).
 4. Organizator lub podmiot przetwarzający płatności imieniu Organizatora ma prawo do wstrzymania wszelkich płatności, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie że Użytkownik lub Uczestnik może być zaangażowany w działalność niezgodną z prawem.
 5. W przypadku gier płatnych uczestnik nie jest uprawniony do odbioru nagrody, jeżeli nie opłacił wpisowego za udział w rozgrywce. 
 6. Wskazana w ramach Gry nagroda pieniężna lub wartość nagrody rzeczowej stanowi kwotę brutto. W przypadku nagrody pieniężnej Organizator potrąci z jej kwoty zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10% od wartości nagrody. W przypadku nagrody rzeczowej, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od wartości nagrody.
 7. Wypłaty nagród pieniężnych są realizowane przelewem bankowym lub przelewem PayPal. W wyjątkowych okolicznościach można dokonać alternatywnych ustaleń dotyczących wypłat. Jednakże, aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami oraz zapewnić bezpieczeństwo obu stron, zastrzegamy sobie prawo do przelania wygranych gracza przy użyciu najbardziej odpowiedniej metody płatności określonej według naszego wyłącznego uznania.
 8. Zlecenie wypłaty wygranej zostanie złożone w banku Organizatora w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika uprawnionego do nagrody.

§ 4 Własność intelektualna

 1. Informacje, materiały i dane udostępniane na Witrynie lub innej stronie internetowej Organizatora, w szczególności scenariusze Gier i wszystkie elementy składowe Gier, stanowią przedmiot praw autorskich Organizatora, a Usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego Uczestników.
 2. Oprogramowanie używane podczas Gier dostarcza Crowdpurr. Szczegółowy regulamin korzystania z tego oprogramowania opisany został na stronie www.crowdpurr.com/tos.html.
 3. Użytkownik lub Uczestnik nie może w żaden sposób dostosowywać, kopiować, modyfikować, reprodukować, przechowywać, rozpowszechniać, wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, transmitować, sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić lub licencjonować treści Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora.
 4. Użytkownik lub Uczestnik nie może tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, tworzyć prac pochodnych lub w inny sposób modyfikować Witryny.
 5. Użytkownikowi nie wolno omijać systemu zabezpieczeń ani w jakikolwiek sposób ingerować w Usługi lub Witrynę ani także podejmować prób wprowadzania jakichkolwiek zmian w Oprogramowaniu lub jakichkolwiek funkcjach lub składnikach Usługi lub Witryny.

§ 5 Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby nasze pytania i odpowiedzi były dokładne i rzetelne. Jeśli jednak Uczestnik uważa, że popełniono błąd lub pytanie posiada więcej niż jedną odpowiedź, to Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem telefonicznie lub poczta elektroniczną w celu weryfikacji poprawności pytania i odpowiedzi.
 2. Jeśli Organizator nie wywiąże się lub opóźni wykonaniem któregokolwiek zobowiązania wynikającego z Regulaminu z przyczyn niezależnych od niego, w tym między innymi: zdarzenia losowego, zmian w obowiązujących przepisach prawa, działań lub bezczynności władz rządowych, cywilnych lub wojskowych, orzeczeń sądowych, aktów terroryzmu, piorunów lub pożarów, strajków, sporów pracowniczych, powodzi, suszy, wojny, zamieszek, kradzieży, awarii transmisji lub przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych lub szerokopasmowych, awarie lub braki w dostawach prądu lub sprzętu, niepogoda, trzęsienie ziemi i klęski żywiołowe, taka awaria lub opóźnienie nie stanowi naruszenia Regulaminu, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych zdarzeń.
 3. W przypadku błędów systemowych lub komunikacyjnych związanych z rozliczeniem konta lub innymi elementami Usługi, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich Gier, w których występują takie błędy, zakłócenia lub uszkodzenia i podejmie wszelkie działania w celu skorygowania takich błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za tego typu błędy. W przypadku unieważnienia gry z uwagi na tego typu błędy, Organizator przyzna Uczestnikowi dostęp do gry o tej samej wartości z gra, do której wykupił dostęp lub o większej wartości.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub wydatki, w tym za zakłócenia lub uszkodzenia urządzenia Użytkownika lub danych zawartych w związku z dostępem do Usług, korzystaniem z nich lub uczestnictwem w nich.
 5. Organizator nie jest odpowiedzialny za pogorszenie jakości lub szybkości Gry w wyniku połączeń internetowych, szybkości Internetu lub problemów z urządzeniami Użytkownika.
 6. Reklamacje należy składać do Organizatora, drogą poczty elektronicznej. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, a Uczestnik lub Użytkownik niezadowolony z tej decyzji może dochodzić swoich roszczeń na platformie ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ lub przed sądem powszechnym.
Minimum 4 znaki